Direktiva o ravnoteži između privatnog i poslovnog života

Danas je na snagu stupila Direktiva o ravnoteži između privatnog i poslovnog života (Direktiva (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU), cilj je povećati sudjelovanje žena na tržištu rada, povećati opseg uzimanja godišnjeg dopusta za obitelj i fleksibilnih radnih uvjeta među muškarcima, pružiti mogućnosti da se radnicima i radnicama odobri dopust u svrhu skrbi za članove obitelji kojima je potrebna potpora. Države članice EU-a moraju prenijeti odredbe u nacionalno zakonodavstvo do 2. kolovoza 2022.

Više informacija možete naći na linku.