Europska komisija objavila prijedlog Direktive o transparentnosti plaća

Europska komisija objavila je prijedlog Direktive o transparentnosti plaća s ciljem postizanja jednakosti plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti, s mjerama čije uvođenje Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kontinuirano zagovara. Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća za jačanje primjene načela jednakosti plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti između muškaraca i žena putem transparentnosti plaća i mehanizama osiguranja provedbe usredotočuje se na dva ključna elementa: mjere transparentnosti plaća i unaprjeđenje pristupa pravosuđu žrtvama diskriminacije u plaćama.

Mjere transparentnosti plaća uključuju: 1) obvezu poslodavca da kandidatima/kinjama za posao daju informacije o početnoj plaći ili mogućem rasponu početne plaće u obavijesti o slobodnom radnom mjestu ili prije razgovora za posao; 2) pravo zaposlenih osoba da od poslodavaca zatraže podatke o plaći i platnim razredima prema spolu za zaposlenike/ce koji/e obavljaju jednak rad ili rad jednake vrijednosti; 3) obvezu poslodavaca s 250 i više zaposlenih da objave informacije o razlici u plaćama između njihovih radnika i radnica te da za interne potrebe objave informacije o razlici u plaćama između radnica i radnika raščlanjene po kategorijama radnika/ca koji/e obavljaju jednak rad ili rad jednake vrijednosti; te 4) obvezu provedbe procjene plaća u suradnji s predstavnicima radnika/ca ako se u izvješćima o plaćama otkrije rodni jaz u plaćama veći od 5% koji se ne može opravdati objektivnim rodno neutralnim čimbenicima.

Što se tiče poboljšanja pristupa pravosuđu za žrtve diskriminacije u plaćama, prijedlog Direktive predviđa naknadu za radnike/ce koji/e su pretrpjeli diskriminaciju u plaćama, stavljanje tereta dokaza na poslodavca, posebne sankcije za kršenje pravila o jednakoj plaći, te mogućnost da tijela za jednakost i predstavnici radnika/ca mogu u upravnim postupcima zastupati radnike/ce i podizati kolektivne tužbe zbog nejednakosti plaća.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kontinuirano je u svojim izvješćima analizirala stanje vezano uz rodni jaz u plaćama u Hrvatskoj te davala preporuke za suzbijanje utvrđenih razlika, koje su sukladne mjerama iz prijedloga Direktive. Svjesna da je zaostajanje žena u plaćama i mirovinama strukturni problem uzrokovan višestrukim i uzajamno povezanim čimbenicima te nedovoljno osviješten na razini javnosti i zakonskih rješenja, Pravobraniteljica je kao nositeljica europskog projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj“ (REC-RGEN-PENS-AG-2017-820696-GPPG), u suradnji s projektnim partnerima i podržavajućim institucijama, temu nejednakih plaća i mirovina stavila u javni prostor te dala inicijativu da se sprječavanju rodne neravnopravnosti na tržištu rada pristupi na svim razinama: od edukacija do promjene zakonodavnog okvira. S ciljem uspostave standarda, mjera i akcija koje će pridonijeti podizanju svijesti o problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena te smanjivanju rizika siromaštva za žene izrađen je strateški dokument Smjernice nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine u Republici Hrvatskoj. Preporuke navedene u strateškom dokumentu idu u smjeru uvođenja mehanizma transparentnosti plaća u svim djelatnostima, definiranja mehanizma praćenja plaća, uključivanja sindikata i predstavnika radnika u provođenje mjera transparentnosti plaća, ugrađivanje pitanja jednakosti plaća u kolektivne ugovore, kontinuiranog osvještavanja problema razlika u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena te unaprjeđenja sustava prikupljanja, obrade, diseminacije i dostupnosti statističkih pokazatelja o rodnome jazu u plaćama i mirovinama.

Više informacija na linku.