Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je neovisno i samostalno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. Pravobraniteljici se građani/ke mogu obratiti ako smatraju da su doživjeli diskriminaciju temeljem spola i bračnog ili obiteljskog statusa te spolne orijentacije i rodnog identiteta. Pravobraniteljica prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. O svom radu svake godine izvještava Hrvatski sabor.

Na čelu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova nalazi se Višnja Ljubičić, dipl.iur. koju je na mjesto pravobraniteljice za ravnopravnost spolova imenovao Hrvatski sabor 28. listopada 2011. godine.    

Više informacija možete pronaći na web stranici: www.prs.hr.    

Nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova 
Pravobraniteljica postupa po pritužbama na diskriminaciju temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije. 
Pravobranitelj/ica djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Najmanje jednom godišnje izvješćuje Hrvatski sabor.    

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca ili pojedinki koju su počinila tijela državne uprave, jedinica tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.    

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke. Gore navedena tijela dužna su pisanim putem obavijestiti pravobranitelja/icu o mjerama i radnjama poduzetim u skladu s upozorenjima, prijedlozima i preporukama najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka istih.    

U slučaju neudovoljavanja zahtjeva, ili u slučaju nedostavljanja traženih obavijesti u propisanom roku, pravobranitelj/ica može tražiti provođenje nadzora od tijela koje obavlja nadzor nad njihovim radom.    

Ako u obavljanju poslova pravobranitelj/ica sazna za povredu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova s obilježjima kaznenog djela podnijet će prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.    

Ako ocijeni da je povrijeđeno načelo ravnopravnosti spolova, pravobranitelj/ica ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa.       

Kako se obratiti? 
Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova mogu se obratiti sve osobe koje žele upozoriti na slučaj diskriminacije ili kršenja prava na osnovi spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa bez obzira da li su izravno oštećeni/e. 
Pravobraniteljici se možete obratiti; 
pisanim putem na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/I, 10000 Zagreb, 
usmeno - telefonom na broj (01) 48 48 100, 
elektronskom poštom na ravnopravnost(at)prs.hr    

U slučaju da prijavljujete u ime druge osobe, pravobraniteljica će u kontaktu s tom osobom zatražiti njezinu suglasnost za postupanje. U slučaju da se ta osoba izrijekom protivi, pravobraniteljica neće postupati po Vašoj prijavi.    

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova možete se obratiti i anonimno s time da je u tom slučaju postupak utvrđivanja činjenica bitno otežan. 
Postupanje pravobraniteljice po Vašoj pritužbi za Vas je BESPLATNO.       

KONTAKT 
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 
Preobraženska 4/1 10000 Zagreb
        
tel: (0)1 48 48 100
fax: (0)1 48 44 600
    
e-mail: ravnopravnost(at)prs.hr
web: www.prs.hr

Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine” - Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj (REC-RGEN-PENS-AG-2017-820696-GPPG): equal-rpp(at)prs.hr