Faze projekta: 

Dubinsko istraživanje na nacionalnoj razini
- Analiza stanja koja će uzeti u obzir statističke podatke, politike, prakse, zakone, mirovinski sustav
- Kvantitativna istraživanja rodne nejednakosti u plaćama i mirovinama u privatnom i javnom sektoru u području proizvodnje, financija i osiguranja te zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te ispitivanje rodnih stereotipa na populaciji mladih ljudi pri odabiru zanimanja.

Izrada edukacijskih programa 
- Izrada edukacijskog programa i priručnika
- Održavanje radionica u četiri grada (Zagreb, Split, Rijeka/Pula i Osijek) među predstavnicima/ama kompanija, javne vlasti, sindikata, organizacija civilnog društva te učenicima/ama srednjih škola.

Izrada nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine u RH 
- Izrada strateškog dokumenta koji će osigurati standarde i pozitivne mjere za postizanje rodne ravnopravnosti na tržištu rada i u mirovinskom sustavu.

Povećanje vidljivosti teme
- Organiziranje nacionalnih kampanja povodom EU dana jednakih plaća (3. 11.)
- Izrada videa
- Publiciranje izvješća istraživanja
- Objavljivanje članaka u Glasilu Sindikata umirovljenika.