Izrada nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine u RH

• Izrada strateškog dokumenta koji će osigurati standarde i pozitivne mjere za postizanje rodne ravnopravnosti na tržištu rada i u mirovinskom sustavu.